این دستگاه دارای مزایای متعددی میباشد از جمله:

- تقویت سیستم قلبی - عروقی بدن ( افزایش کارایی سیستم قلبی - عروقی )

- سوزاندن چربی های زائد بدن و کاهش وزن

- حفظ آمادگی جسمانی فرد در حد مطلوب

- مدیریت سطح تمرین بر اساس آمادگی جسمانی بدن

- تاثیر مستقیم و مطلوب بر اندامهای فوقانی و تحتانی

- تقویت عضلات بدن جهت فعالیت ها و تمرینات هوازی و استقامتی

- اشغال فضای کم                                                                        شرکت ورزشی راین

                                                    بزرگترین واردکننده دستگاههای ورزشی در ایران